Revisorer

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

KPMG AB är vald revisor. Den auktoriserade revisorn Fredrik Westin är huvudansvarig revisor. Fredrik är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).