Atvexamodellen

Vår modell – Atvexamodellen – bygger på ett stort mått av lokalt och decentraliserat beslutsfattande samtidigt som vi stöttar våra ledare när det gäller ledarskap, ekonomi och kvalitet.

Redan från starten har vi i Atvexa haft en tydlig idé om vad vi vill åstadkomma och som vi uttrycker i vår vision: ”Vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa.” Vi drivs av en stark övertygelse att mångfald är bra och att det inte finns en modell som passar alla. Genom att stödja och utveckla förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, arbetssätt och lärandemiljö kommer de flestas behov att tillmötesgås.

Våra verksamheter präglas av pedagogisk mångfald under sina respektive lokala, välkända och kvalitetsledande varumärken. Många gånger har verksamheterna byggts upp under lång tid av starka entreprenörer med en bakgrund som pedagoger från kommunal verksamhet. En del önskar expandera sina verksamheter, men har inte ekonomiska resurser eller vilja att ta den finansiella risk det innebär, andra önskar lämna över till nya ägare på grund av ålder och några önskar bli del av ett större nätverk med tillgång till erfarenhet och kompetens. För de flesta är en avgörande faktor vid val av nya ägare hur verksamheten kommer att utvecklas och drivas efter en försäljning, vare sig entreprenören och grundaren fortsätter inom verksamheten eller inte.

I Sverige pågår nu och under många år framåt ett generationsskifte där många drivande personer inom förskola och skola letar efter nya långsiktiga ägare som har förmåga att vidareutveckla verksamheterna inom ramen för den kultur och det koncept som byggts upp. Här spelar Atvexa en viktig roll i att säkerställa fortsatt mångfald inom förskola och skola i Sverige och därmed stödja den idé om mångfald och lokala alternativ som en gång låg bakom friskolereformen. Vi erbjuder välskötta verksamheter att arbeta självständigt, med samma inriktning som tidigare, under samma varumärke och med egen ledning. Vår roll som ägare är att sätta och följa vissa övergripande mål inom kvalitet, ekonomi och strategi samt säkerställa finansiell stabilitet. Vi styr genom våra dotterbolags styrelser men står inte i vägen för den operativa verksamheten. Tonvikten ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. Som ett självständigt dotterbolag i Atvexagruppen får man möjligheten att utveckla sina förskolor och skolor utifrån sina egna visioner och idéer, samtidigt som man har tillgång till den kompetens och erfarenhet som finns inom hela Atvexagruppen.

Vi tillför även värde genom att skapa forum för ledare och medarbetare från respektive dotterbolag där de kontinuerligt möts för att dela idéer och erfarenheter samt bygga nätverk. Vi är övertygade om att vår utvecklingsorienterade modell som uppmuntrar till samarbete, innovation och bibehållet entreprenörskap skapar mer värde för såväl barn som ägare än en centralstyrd modell. De bästa idéerna utvecklas i verksamheterna och de rätta besluten fattas nära barnen av engagerande medarbetare.

Vi har som ambition att fortsätta växa genom förvärv av nya verksamheter, genom organisk tillväxt i våra befintliga verksamheter och genom att våra dotterbolag, med stöd från Atvexas ledning, genomför tilläggsförvärv. Vi ser att vi stärks med varje ny enhet som blir en del av Atvexagruppen.