Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Atvexa AB (publ), organisationsnummer 556781-4024, (”Atvexa”, ”vi”, eller ”oss”) respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter. Denna personuppgiftspolicy beskriver endast behandling av personuppgifter som inhämtats via vår webbsajt.

Atvexa är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs nedan.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt, eller indirekt tillsammans med annan information, kan kopplas till en fysisk person. Vanliga exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer.

Via Atvexas webbsajt erbjuder vi dig att registrera dig för att ta del av olika typer av pressmeddelanden och nyhetsbrev. Om du väljer att registrera dig kommer vi att behandla personuppgifter, som du själv har lämnat, så som exempelvis din e-postadress.

Vi har även en visselblåsartjänst på vår webbsajt, och den information som du lämnar där kommer vi att ha tillgång till för att kunna behandla ditt ärende. Denna information kommer att innehålla personuppgifter, exempelvis kontaktuppgifter till dig som använder visselblåsartjänsten (om du väljer att lämna dessa uppgifter).

Ändamål för vår behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för distribution av nyhetsbrev, pressmeddelande eller annan typ av information om oss.

Vi använder också dina personuppgifter för att kunna handlägga ett visselblåsarärende.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Gällande visselblåsarärenden kommer dina personuppgifter att behandlas så länge som ett ärende är under handläggning och under en period om högst 12 månader därefter. Efter utgången av denna period kommer dina personuppgifter att raderas.

Gällande distribution av nyhetsbrev och pressmeddelanden så sparas dina kontaktuppgifter tillsvidare. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken efter ”För att avsluta prenumerationen, var vänlig klicka på länken nedan” i nyhetsbrevet/pressmeddelandet. Vi kommer då att snarast möjligt därefter säkerställa att dina personuppgifter inte längre behandlas för detta ändamål.

Tredje part

Atvexa kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i annat fall än vad som anges i denna policy eller på grund av skyldighet enligt lag, ett myndighets- eller domstolsbeslut.

I vissa situationer kan Atvexa dela insamlade personuppgifter till olika samarbetspartners eller tjänsteleverantörer (även så kallade personuppgiftsbiträden), exempelvis företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster till oss. Den behandling som sker hos ett sådant personuppgiftsbiträde regleras mellan Atvexa och respektive samarbetspartner/leverantör genom ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med avtalet, Atvexas skriftliga instruktioner och för de ändamål som dina personuppgifter samlats in.

Utgångspunkten är att dina personuppgifter kommer att behandlas inom EU eller EES. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall att inhämta ditt samtycke först, alternativt säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du som lämnar dina personuppgifter till oss vissa rättigheter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om, och tillgång till en kopia av, de personuppgifter som vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse/komplettering: Du har en rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
  • Rätt till radering: Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att Atvexa raderar de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till begränsning: Du har i vissa situationer en rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har i vissa fall en rätt att överföra dina personuppgifter från Atvexa till en annan personuppgiftsansvarig.

Därutöver har du också en rätt att inge klagomål. Om du anser att Atvexa behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet över dataskyddsfrågor i Sverige. Mer information om Datainspektionen och kontaktuppgifter finns att tillgå på www.datainspektionen.se.

Om du vill göra gällande någon av dina rättigheter ska du i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress: Dataskyddsombud, Atvexa AB, Brovägen 9, 182 76 Stocksund.

Om du har frågor

Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@atvexa.se.

Om denna policy

Atvexa kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.

Denna policy gäller från och med 2021-06-21.