Kvalitet

Inom Atvexagruppen brinner vi för att säkerställa att våra verksamheter håller hög kvalitet och ger alla barn och elever möjlighet att utvecklas. Vårt övergripande kvalitetsmål är att våra dotterbolag ska vara kvalitetsledande i sina respektive lokala geografiska områden.

Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och utvärdera kvaliteten i våra verksamheter med utgångspunkt i en gemensam kvalitetskartläggning och ett systematiskt arbete som ger utrymme för varje verksamhet att stärka kvalitetsarbetet utifrån sina lokala förutsättningar. Vi är övertygade om att man kan driva förskolor och skolor med hög kvalitet på olika sätt. Genom att mäta kvaliteten på ett enhetligt sätt kan vi följa upp, lära av varandra och utveckla verksamheterna där det behövs allra mest. Som en del i vårt arbete med systematisk och kontinuerlig kvalitetsutveckling deltar vi även i olika forskningsprojekt som är särskilt relevanta för våra verksamheter och deras utveckling.

Att vara kvalitetsledande innebär för oss på Atvexa att man sammantaget håller en hög nivå inom ett flertal parametrar, t ex att barn, elever och vårdnadshavare är nöjda, att upplevelsen av trygghet och studiero är god, att man har en hög andel behöriga pedagoger i verksamheten och självklart också en hög personaltäthet, att omsättningen av barn, elever, personal och ledare är låg och att man presterar goda resultat med en hög överenstämmelse med SALSA och de nationella proven.

92%

Nöjdhet i våra förskolor

92% av vårdnadshavarna är nöjda med sin förskola

266

Genomsnittligt meritvärde i våra skolor

I jämförelse med riksgenomsnittet på 230

Idag välkomnar vi 17 100 barn och elever dagligen i våra verksamheter inom Atvexagruppen. Med detta kommer ett stort ansvar, såväl för varje barns och elevs individuella utveckling, men också för att långsiktigt bidra till ett starkt och hållbart samhälle. Det gör vi med lärandet som grund, både på individnivå och som organisation, vi lär både av varandra och av andra. Atvexagruppen finns idag i flera länder, vilket ger oss extra goda förutsättningar till erfarenhetsutbyte och samarbete.

I vårt kvalitetsarbete fokuserar vi både på det som har avgörande betydelse för att verksamheterna ska kunna nå sina kvalitetsmål och det som kan ge våra barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare en ännu bättre kvalitetsupplevelse. Vi vill att de blir ännu mer nöjda och att de vill rekommendera oss till andra! Därför undersöker vi den funktionella kvaliteten i verksamheterna, såväl som de upplevda och ändamålsenliga kvalitetsaspekterna.

Atvexagruppen bidrar också till kvalitetsarbetet genom att anordna nätverksträffar och inspirationsforum där både goda exempel från de egna varsamheterna lyfts fram och externa experter bjuds in för att dela med sig av forskning, erfarenhet och kunskap. Inom ramen för Ledarskapsakademin erbjuds personer i ledande ställning en plattform för dialog kring utvecklingsområden och utmaningar, såväl som utbildning inom aktuella områden och möjlighet till individuell hadledning. Verksamheterna själva anordnar också besök hos varandra och andra för att ge feedback och support i kvalitetsarbetet.